THÔNG TIN QUY HOẠCH THÔNG TIN QUY HOẠCH

Lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững

Ngày đăng 10/01/2024 | 11:18  | Lượt xem: 76
 Với vị trí là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội, sự phát triển của Hà Nội có ý nghĩa rất quan trọng, đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước. Thực hiện chỉ đạo...