THÔNG BÁO THÔNG BÁO

UBND huyện Đan Phượng triển khai thực hiện Nghi quyết số 11/2024/NQ-HĐND ngày 15/5/2024 của HĐND Thành Phố Hà Nội

Ngày đăng 17/06/2024 | 16:16  | Lượt xem: 98
Tải chi tiết văn bản tại đây

Thông báo tuyển dụng lao động Việt Nam làm việc tại nhà thầu

Ngày đăng 07/05/2024 | 10:45  | Lượt xem: 82
Tải chi tiết Thông báo tại đâ y

Thông báo các danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND xã Đồng Tháp

Ngày đăng 10/03/2023 | 03:10  | Lượt xem: 657
Tải chi tiết tại đây

Chi tiết danh mục TTHC thuộc phạm vi giải quyết của UBND xã Đồng Tháp

Ngày đăng 08/11/2022 | 04:57  | Lượt xem: 825
Tải chi tiết tại đây